رییس شورای شهر: وسعت تبریز با بخش‌شدن باسمنج ۲۱ هزار هکتار کاهش یافت - ایرنا

رییس شورای شهر: وسعت تبریز با بخش‌شدن باسمنج ۲۱ هزار هکتار کاهش یافت - ایرنا