بارش اولین برف زمستانی در آذربایجان شرقی / تعطیلی مدارس تیکمه داش - وقت نیوز | خبر فارسی

بارش اولین برف زمستانی در آذربایجان شرقی / تعطیلی مدارس تیکمه داش - وقت  نیوز | خبر فارسی بارش اولین برف زمستانی در آذربایجان شرقی / تعطیلی مدارس تیکمه داش - وقت  نیوز | خبر فارسی