مدارس 6 کلاسه روستایی در منطقه تیکمه داش آذربایجان شرقی افتتاح شد - اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

مدارس 6 کلاسه روستایی در منطقه تیکمه داش آذربایجان شرقی افتتاح شد - اداره  کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی