مراسم بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ، خسته قاسیم در تیکمه داش برگزار شد

مراسم بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ، خسته قاسیم در تیکمه داش برگزار شد