تصادف در محور بستان آباد به تیکمه داش/ آذربایجان شرقی | صرفا جهت اطلاع

تصادف در محور بستان آباد به تیکمه داش/ آذربایجان شرقی | صرفا جهت اطلاع