مشرق نیوز - عکس/ مراسم افتتاح راه آهن میانه - بستان آباد

مشرق نیوز - عکس/ مراسم افتتاح راه آهن میانه - بستان آباد