بازدید دو ساعته فرماندار شهرستان اسکو از مجتمع سلامت علامه محمدتقی جعفری ایلخچی - شبکه بهداشت ودرمان اسکو

بازدید دو ساعته فرماندار شهرستان اسکو از مجتمع سلامت علامه محمدتقی جعفری  ایلخچی - شبکه بهداشت ودرمان اسکو