دیدار فرماندار شهرستان اسکو با چند تن از اهالی فرهنگ و ادب شهر ایلخچی | آذربایجان شرقی

دیدار فرماندار شهرستان اسکو با چند تن از اهالی فرهنگ و ادب شهر ایلخچی |  آذربایجان شرقی