بازدید میدانی فرماندار شهرستان اسکو از مسائل و مشکلات روستاهای بخش ایلخچی - پورتال استانداری آذربایجان شرقی

بازدید میدانی فرماندار شهرستان اسکو از مسائل و مشکلات روستاهای بخش ایلخچی -  پورتال استانداری آذربایجان شرقی