عیادت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار شهرستان اسکو از خبرنگار شهر ایلخچی | آذربایجان شرقی

عیادت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار شهرستان اسکو از خبرنگار  شهر ایلخچی | آذربایجان شرقی