فریاد مرگ بر امریکا در 13آبان شهر ممقان

فریاد مرگ بر امریکا در 13آبان شهر ممقان