انتقال شهرداری تیمورلو به ساختمان جدید

انتقال شهرداری تیمورلو به ساختمان جدید