افتتاح یادمان شهدای شهر جدید تیمورلو شهرستان آذرشهر

افتتاح یادمان شهدای شهر جدید تیمورلو شهرستان آذرشهر