جشنواره برداشت سیر در روستای تیمورلو و قراغیل بخش گوگان شهرستان آذرشهربرگزار شد بدون امنیت غذایی و اقتصادی، هیچ امنیتی پایدار نمی شود | پایگاه خبری صدای آناک | پایگاه خبری صدای آناک

جشنواره برداشت سیر در روستای تیمورلو و قراغیل بخش گوگان شهرستان  آذرشهربرگزار شد بدون امنیت غذایی و اقتصادی، هیچ امنیتی پایدار نمی شود |  پایگاه خبری صدای آناک | پایگاه خبری صدای آناک