نمایی از تیمورلو. عکس از علی بالایی | Mapio.net

نمایی از تیمورلو. عکس از علی بالایی | Mapio.net