فروش زمین غیر بافت 512 متر پایین هولار انتها خیابان ورزش - شیپور

فروش زمین غیر بافت 512 متر پایین هولار انتها خیابان ورزش - شیپور