پایین هولار - معنی در دیکشنری آبادیس

پایین هولار - معنی در دیکشنری آبادیس