روستای آلاشت سواد کوه مازندران؛ سرزمین کهن

روستای آلاشت سواد کوه مازندران؛ سرزمین کهن