پایان عملیات روکش آسفالت راه روستایی شورکا در محور جویبار - کوهیخیل | پرتال حمل و نقل iranway

پایان عملیات روکش آسفالت راه روستایی شورکا در محور جویبار - کوهیخیل | پرتال  حمل و نقل iranway