پرداخت سالانه دیه چندمیلیارد تومانی برای مصدومان سانحه جاده زرگرمحله | خبرگزاری فارس

پرداخت سالانه دیه چندمیلیارد تومانی برای مصدومان سانحه جاده زرگرمحله |  خبرگزاری فارس