با یک ساعت رانندگی از کلارآباد به اطراف چه جاهای دیدنی در انتظار شماست؟

با یک ساعت رانندگی از کلارآباد به اطراف چه جاهای دیدنی در انتظار شماست؟