تصاویر| کاخی لوکس در شمال؛ برای ساختن این عمارت ۳۲۰۰۰ متر شالیزار را خشکانده‌اند!

تصاویر| کاخی لوکس در شمال؛ برای ساختن این عمارت ۳۲۰۰۰ متر شالیزار را  خشکانده‌اند!