تجدید میثاق فرماندار و فرمانده سپاه و شهردار و اعضای شورای شهر سورک ومدیران دستگاه اجرایی میاندورود با آرمانهای شهدا با حضور در گلزار شهدای شهر سورک

تجدید میثاق فرماندار و فرمانده سپاه و شهردار و اعضای شورای شهر سورک ومدیران  دستگاه اجرایی میاندورود با آرمانهای شهدا با حضور در گلزار شهدای شهر سورک