عزاداری و دسته روی ظهر عاشورا در شهر سورک میاندورود - خزرنما

عزاداری و دسته روی ظهر عاشورا در شهر سورک میاندورود - خزرنما