عکس: بازدید معاون آموزش حوزه های علمیه از مدرسه جعفریه رستمکلا - خبرگزاری حوزه

عکس: بازدید معاون آموزش حوزه های علمیه از مدرسه جعفریه رستمکلا - خبرگزاری  حوزه