جاده ی مهربان رود، شهر رستمکلا

جاده ی مهربان رود، شهر رستمکلا