برگزاری نماز جمعه شهر امیرکلا در مورخه 94/6/6 - ستاد نماز جمعه اميركلا - ستاد های نمازجمعه

برگزاری نماز جمعه شهر امیرکلا در مورخه 94/6/6 - ستاد نماز جمعه اميركلا -  ستاد های نمازجمعه