قائم‌شهر در سال ۹۷ با برنامه‌ریزی درست مدیریت می‌شود/قائم‎شهر به ۲۰ ناحیه تقسیم شد | بلاغ نیوز

قائم‌شهر در سال ۹۷ با برنامه‌ریزی درست مدیریت می‌شود/قائم‎شهر به ۲۰ ناحیه  تقسیم شد | بلاغ نیوز