۲طرف پل آبنمای چهارده لولمان انباشته از ماسه و رس است/ برای لایروبی به دنبال اخذ مجوز از محیط زیست هستیم

۲طرف پل آبنمای چهارده لولمان انباشته از ماسه و رس است/ برای لایروبی به  دنبال اخذ مجوز از محیط زیست هستیم