علت ثبت ملی نشدن گل گاو زبان منطقه اشکور رحیم آباد گیلان بعنوان پایتخت گل گاو زبان ایران؟ | فارس من

علت ثبت ملی نشدن گل گاو زبان منطقه اشکور رحیم آباد گیلان بعنوان پایتخت گل  گاو زبان ایران؟ | فارس من