منجیل، شهر باد و توربین های بادی - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال

منجیل، شهر باد و توربین های بادی - شهرک های ویلایی آرش زیباکنار شمال