افتتاح سالن ورزشی چند منظوره سرگز احمدی در هرمزگان - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره سرگز احمدی در هرمزگان - پایگاه خبری وزارت راه  و شهرسازی