اعضای هیات رئیسه شورای ششم شهر سرگز احمدی مشخص شدند | مسعود شهبازی رئیس، خانم شهبازی نایب‌رئیس – شهرداری سرگز احمدی

اعضای هیات رئیسه شورای ششم شهر سرگز احمدی مشخص شدند | مسعود شهبازی رئیس،  خانم شهبازی نایب‌رئیس – شهرداری سرگز احمدی