تلف شدن ۲۵ هزار قطعه ماهی در سد سرگز بخش احمدی هرمزگان - ایسنا

تلف شدن ۲۵ هزار قطعه ماهی در سد سرگز بخش احمدی هرمزگان - ایسنا