گزارش تصویری / برگزاری جشنواره ورزشی در شهر سرگز

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره ورزشی در شهر سرگز