سرگز - معنی در دیکشنری آبادیس

سرگز - معنی در دیکشنری آبادیس