شهردار سرگز احمدی مطرح کرد: راه و اشتغال دغدغه اصلی شهری زیبا در پیچ های خطرناک | آفتاب جنوب - هفته نامه جنوب کشور

شهردار سرگز احمدی مطرح کرد: راه و اشتغال دغدغه اصلی شهری زیبا در پیچ های  خطرناک | آفتاب جنوب - هفته نامه جنوب کشور