بازدید فرماندار اشکذر از پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری بخش خضرآباد - صفحه نمایش - فرمانداری اشکذر

بازدید فرماندار اشکذر از پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری بخش خضرآباد  - صفحه نمایش - فرمانداری اشکذر