شهردار: زیپ‌لاین مراغه به زودی افتتاح می‌شود - ایرنا

شهردار: زیپ‌لاین مراغه به زودی افتتاح می‌شود - ایرنا
شهردار: زیپ‌لاین مراغه به زودی افتتاح می‌شود ایرنا