اولین اجرای حکم طالبان در هرات | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan - Shia News Agency

اولین اجرای حکم طالبان در هرات | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan -  Shia News Agency