نخل‌بندی زارچ؛ از کهن‌ترین آیین‌های عزاداری

نخل‌بندی زارچ؛ از کهن‌ترین آیین‌های عزاداری