ایسنا - سیاه پوش شدن نخل حسینیه سفید اشکذر یزد

ایسنا - سیاه پوش شدن نخل حسینیه سفید اشکذر یزد