ایرنا - بازدید اعضای شورای شهرستان یزد از بافت تاریخی شاهدیه

ایرنا - بازدید اعضای شورای شهرستان یزد از بافت تاریخی شاهدیه