هیچ خانه‌ای در شهر شاهدیه یزد تخریب نشده است

هیچ خانه‌ای در شهر شاهدیه یزد تخریب نشده است