تعویق اجرای مصوبه الحاق حمیدیا به یزد به نفع دو شهر نیست

تعویق اجرای مصوبه الحاق حمیدیا به یزد به نفع دو شهر نیست تعویق اجرای مصوبه الحاق حمیدیا به یزد به نفع دو شهر نیست