پیگیری مشکلات محله شاه جهان آباد میبد توسط شهردار

پیگیری مشکلات محله شاه جهان آباد میبد توسط شهردار پیگیری مشکلات محله شاه جهان آباد میبد توسط شهردار