جانباز علی توکلی برفراز قله شهباز شازند اراک

جانباز علی توکلی برفراز قله شهباز شازند اراک