اسرارنامه: کوه یاغی معروف به دماوند خراسان در روستای ساروق شهرستان داورزن

اسرارنامه: کوه یاغی معروف به دماوند خراسان در روستای ساروق شهرستان داورزن