دیدار شهردار کمیجان با شهردار خنجین و بازدید از حمام قدیمی خنجین - شهرداری کمیجان

دیدار شهردار کمیجان با شهردار خنجین و بازدید از حمام قدیمی خنجین - شهرداری  کمیجان