مسجد خواجه شریف انار و قلعه داوودآباد

مسجد خواجه شریف انار و قلعه داوودآباد